Xe leo núi đẳng nhiệt, chỉ hai phút, cảm nhận với niềm đam mê tốc độ.

Ban đầu cho hệ thống giảm xóc lên xe leo núi. Mục đích của cuộc thi, chủ yếu là vì xử lý xuống dốc khi va chạm.Mới nhất toàn hệ thống kiểm soát xe dựa trên núi là kết quả, thoải mái. Những điều kiện đã làm suốt ngày đạp xe cũng không cảm thấy rất mệt mỏi, nên nói rằng cả hệ thống kiểm soát xe của leo núi là thoải mái nhất xe leo núi.

Ban đầu cho hệ thống giảm xóc lên xe leo núi. Mục đích của cuộc thi, chủ yếu là vì xử lý xuống dốc khi va chạm.Mới nhất toàn hệ thống kiểm soát xe dựa trên núi là kết quả, thoải mái. Những điều kiện đã làm suốt ngày đạp xe cũng không cảm thấy rất mệt mỏi, nên nói rằng cả hệ thống kiểm soát xe của leo núi là thoải mái nhất xe leo núi.

Tư vấn Tư vấn 2

Điện thoại.:

400-0770-918

Powered by YXcms 2012-2014 yxms.net Inc.